Vedtægter for den selvejende institution

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS. 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS er en selvejende institution med hjemsted i Karup J, Viborg Kommune.
Institutionen ejer ejendommen Bredgade 15 7470 Karup.
Matrikelnummer 6 BE Karup by, Karup. 

§ 2 FORMÅL

Institutionens formål er at drive et møde- og samlingssted for kommunens beboere, samt at virke for det folkelige og kulturelle arbejde. 

§ 3 MEDLEMSKAB

 Som medlemmer kan optages foreninger og sammenslutninger hjemmehørende i Karup nærområde.
Medlemskab giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, ligesom det ikke medfører personligt ansvar for institutionens forpligtelser.
Medlemskab godkendes - efter skriftligt anmodning herom - af bestyrelsen og kan ankes for generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til bestyrelsen.

§ 4 DRIFT OG MIDLER

Institutionens drift gennemføres ved hjælp af

- lejeindtægter
- eventuelt bidrag fra medlemskredsen eller andre
- eventuelle offentlige tilskud
- arrangementer af folkelig og kulturel art

Likvide midler anbringes i samarbejde med et lokalt pengeinstitut.
Overskud anvendes til forbedringer af institutionens ejendom. 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
6. Valg af 1 revisor og revisor -suppleant.
7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 4 dage forud.
Forslag behandles på generalforsamlingen.
Hvert medlem har ret til 7 medlemsrepræsentanter med stemmeret på generalforsamlingen. Dog har et medlems repræsentant (er) i forsamlingshusets bestyrelse altid stemmeret, således at medlemmet kun har yderligere det antal stemmer, der skal til, for at medlemmet er repræsenteret med i alt 7 medlemsrepræsentanter.
Almindeligt stemmeflertal er gældende ved afstemninger.
Referat af generalforsamlingen indføres i særlig protokol.
Dirigent og formand underskriver protokollen.
Skriftlig afstemning skal anvendes, når mindst 5 af de fremmødte repræsentanter begærer dette, dog skal der altid afholdes skriftlig afstemning ved personvalg, hvis blot 1 repræsentant forlanger det. 

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:
- Bestyrelsen finder det nødvendigt
- Mindst halvdelen af medlemsforeningerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden. 

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen, som består af 5 - 7 personer, konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse, evt. ved ansat hjælp. Ansatte i institutionen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen laver selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån til forsamlingshusets drift m.v..
Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem tegner institutionen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen afgår hvert år således.

Ulige år 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer
Lige år 3 bestyrelsesmedlemmer

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden indkalder mindst 8 dage forud med angivelse af dagsorden.
Ansatte kan deltage i møderne uden stemmeret.
Køb/salg af fast ejendom kræver generalforsamlingens accept.
I bestyrelsesprotokollen føres et kort referat af møderne, samt vedtagne beslutninger der træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 8 REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskab og status.
Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Bestyrelsen godkender underskriver regnskabet inden generalforsamlingen. 

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer eller tilføjelse til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

§ 10 OPLØSNING

I tilfælde af institutionens opløsning, som i øvrigt kræver, at 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, skal institutionens formue anvendes til almene kulturelle formål i Karup nærområde i henhold til generalforsamlingens beslutning. 

§ 11 VEDTAGELSE

Forannævnte vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling i Karup Forsamlingshus den 21. maj 1980.
Ændringer vedtaget 19.02.1982, 18.02.1983, 19.02.1988, 7.11.1989, 28.02.1997, 19.04.2000, 30.04.2002. 22.05.2007, 29.04.2008, 13.05.2013, 12.05.2014, 06.04.2016

Følgende foreninger har tilsluttet sig foran nævnte institution

KARUP FOLKEDANSERFORENING.

KARUP KØLVRÅ IDRÆTSKLUB (KKIK).
KARUP BORGER- OG HÅNDVÆRKERFORENING.
KARUP-KØLVRÅ SENIORKLUB
KARUP HANDELSFORENING.