Vedtægter for Støtteforeningen i den selvejende institution

KARUP KULTUR- og FORSAMLINGSHUS. 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er "STØTTEFORENINGEN TIL BEVARELSE AF KARUP KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS"

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at arrangere attraktive kulturelle arrangementer til støtte for Karup Kultur- og Forsamlingshus, herunder medvirke til at fremme det kulturelle liv i Karup området.

Gennem indsamling af midler og organisering af frivillig arbejdskraft at sikre vedligeholdelse og forbedring af Karup Kultur- og Forsamlingshus.

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages firmaer og enkelt personer.

Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, ligesom det ikke medfører personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen kan ved konkrete arrangementer beslutte, at der gives medlemmer af foreningen rabat på entrebilletten.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen

§ 4 MIDLER

Forenings virke gennemføres, ved hjælp af midler fremskaffet ved:

-     Medlems kontingent.

-     Frivillige bidrag

-     Arrangementer af folkelig og kulturel art

Likvide midler anbringes i et pengeinstitut.

Midlerne anvendes til restaurering, vedligeholdelse og forbedringer af Karup Kultur- og Forsamlingshus, i tæt samarbejde med bestyrelsen for den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlingshus.

 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning

3.      Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab og budget

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

6.      Valg af revisor og revisor suppleant.

7.      Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamlingen, skal varsles skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 4 dage forud.

Forslag behandles på generalforsamlingen.

Alle betalende medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Almindeligt stemmeflertal er gældende ved afstemninger.

Referat af generalforsamlingen indføres i foreningens protokol.

Dirigent og formand underskriver protokollen.

Skriftlig afstemning skal anvendes, når mindst 5 af de fremmødte medlemmer begærer dette, dog skal der altid afholdes skriftlig afstemning ved personvalg, hvis blot et medlem forlanger det.

 

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:

-     Bestyrelsen finder det nødvendigt

-     Mindst 10% af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

Indvarsling skal ske som for ordinær generalforsamling.

 

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5-7 personer, hvoraf 1 udpeges af den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlingshus bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen laver selv sin forretningsorden.

Formanden samt et bestyrelsesmedlem tegner foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleant, revisor og revisor suppleant for et år ad gangen

Bestyrelsen afgår hvert år således.

 

Ulige år              2 - 3 bestyrelsesmedlemmer      

Lige år                2 - 3 bestyrelsesmedlemmer

 

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.

Formanden indkalder mindst 8 dage forud med angivelse af dagsorden.

I bestyrelsesprotokollen føres et kort referat af møderne, samt vedtagne beslutninger der træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 8 REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskab og status.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Bestyrelsen godkender og underskriver regnskabet inden generalforsamlingen.

 

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer til disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 10 OPLØSNING

Ved foreningens opløsning, som i øvrigt kræver, at 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor, med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal institutionens formue anvendes til den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlings hus, såfremt denne består, ellers til almene kulturelle formål i Karup, i henhold til generalforsamlingens beslutning.

 

§ 11 VEDTAGELSE

Forannævnte vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling i Karup Forsamlingshus den 22. Juni 1994.

Ændringer vedtaget 19.04.2000, 30.04.2002, 06.04.2016 og 20.03.2017